รายงานจากท่านประธาน

posted on 08 Nov 2010 22:46 by aggie5kku
เรียน เพื่อน ก.5 ทุกท่าน
      ขอบคุณเพื่อน ก.5 กว่า 33 ชีวิต ที่สละเวลามาร่วมงาน บางท่านประสบอุทกภัย ก็มีน้ำใจมาร่วมงานแบบไม่กลัวน้ำ เมื่องานเลิกก็ต้องรีบกลับบ้านไปทำความสะอาดบ้านต่อ ก็ขอเป็นแรงใจให้ท่านต่อสู้กับภัยธรรมชาตินะครับ ท่านที่มาร่วมงานนอกจากร่วมกันแชร์ค่าใช้จ่ายท่านละ1,000บาทแล้วก็ร่วมบริจาคเพื่อนำไปร่วมกับคณะเกษตรเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้อง ท่านใดที่ไม่ได้มาร่วมงานมีความประสงค์ที่จะบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้(งานนี้จัดในช่วงจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย)
ขอบคุณและสวัสดี
ยศวัฒน์ พลสิทธิพัฒน์
รายชื่อผู้มาร่วมงานในวันที่ 30 ตุลาคม2553
1 นายยศวัฒน์ พลสิทธิพัฒน์ 2 ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 3 น.ส.สุภาวัลย์ คูชัยสิทธิ์ 4 นายทัศนัย เอี่ยมศรี 5 นายสุรพงษ์ คูสกุลวัฒน์ 6 นายพนม นิยม 7 ผศ.สุรพร รัตนโกศล 8 นายสมศักดิ์ สุรฉัตร 9 นางลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ 10 ผศ.ประสพสุข ศรีสว่างวงศ์ 11 น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิสิทธิ์ 12 นายอานุภาพ ธีระกุล 13 นายวิทย์ นามเรืองศรี 14 นางวลัยรัตน์ วรรณปิยะรัตน์ 15 นายวันเลิศ วรรณปิยะรัตน์ 16 นายพงศ์ศักดิ์ พรหมโชติชัย 17 นายสถาพร ศีลตระกูล 18 นางสุบงกช ขยันการนาวี 19 นางสุธาทิพย์ ห้องทองแดง 20 นายสุวิทย์ เหลืองลักษณ์ 21 นายสำรวม เจษฎาพัทยา 22 นางวรรณา อิสริยานุกูล 23 นายสถิตย์ แสนคำ 24 นายศิริชัย อารยะรังสฤษดิ์ 25 นายประมวล โภคสวัสดิ์ 26 นายนิยม บุญพิคำ 27 นายไพฑูรย์ พุทธาศรี 28 นายวิจิตร เพียวพงศ์ 29 นายวิชัย ปทุมชาติพัฒน์ 30 นางสุภาภรณ์ ภัทรสุทธิ 31 นายสุรพงศ์ โพธิพิบูลย์ 32 นางมณฑา ผิวดำ 33 นายทรงวุฒิ หมื่นจบ

Comment

Comment:

Tweet

ขอบใจนะน้อง รุ่นพี่เกิดปี 1949 กันทั้นน้าน.....

#3 By aggie5kku on 2010-11-15 11:42

น่าชื่นใจครับ
ที่เห็นน้องๆ รุ่นคุณ ที่ผู้ใหญ่แบบผมแอบห่วง
ไม่น่าจะต้องห่วง
แต่เต็มไปด้วยความหวัง

สู้ต่อไป ทาเคชิ